آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

کمک به شهرستان شدن مهربان

جمعه 21 آذر 1393

+0 به یه ن
کمک کنید مهربان به شهرستان ارتقاء یابد .در اینصورت در شهرستان سراب یک مرکز شهرستان و یک مرکز بخش اضافه خواهد شد واین فرصتی خوب برای پیشرفت منطقه مان خواهد شد. با اضافه کردن مناطق نزدیک شهرستان هریس به بخش مرکزی شهرستان مهربان 50 هزار نفری میشود وبا اضافه کردن مناطق نزدیک شهرستان بستان آباد و با اضافه کردن مناطق نزدیک بخش مرکزی شهرستان سراب به بخش دوزدوزان . بخش 50هزار نفری دوزدوزان و بخش مرکزی 50 هزار نفری مهربان تشکیل شهرستان 100هزار نفری مهربان را شاهد خواهیم شد .قیصرقی ساکن تهران


بؤلوم | حاقلاريميزه گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ ]