آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

زبان ترکی؛ اساس تعلمیات در دوره قاجاریه

دوشنبه 10 فروردین 1394

+0 به یه ن


« سفرنامه اولیویه»، اثر اولیویه است که توسط محمد طاهر میرزا به فارسی ترجمه شده است. سفرنامه مسیو اولیویه یکی از ارزش مندترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس انتقال سلطنت آغامحمدخان قاجار به فتحعلی شاه است. اصل آن به زبان فرانسه و در 6 جلد است.

 "در ایران پس از توانستن خواندن و نوشتن، مقدمات نحو و صرف، آموختن زبان عربی و زبان ترکی به شاگردان تکلیف کنند، و پس از آن علم معانی و بیان و حکمت و اشعار و ادب آموزند."

"دانستن زبان عربی و ترکی در ایران، پایه و اساس همه تعلیمات، و ضروری تدریس لست. لغت عرب بهر آنکه مبنای شریعت براوست، و زبان ترکی به جهت آنکه زبان عمومی اهل دربار و دولت و طوایف شمال شرقی ایران است {حایز اهمیت است}" ص168

منبع: سفرنامه اولیویه، ترجمه محمد طاهر میرزا، تصحیح غلام رضا ورهرام، تهران، انتشارات اطلاعات، 1371 چاپ اول
بؤلوم | آنا ديليميزه گؤره یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    3 باخیش

[ ]