آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

تورکیه و ایرانین آماری مقایسه سی (سئرالاری دونیادا)

پنجشنبه 20 آذر 1393

+0 به یه ن
عنوانلار                                تورکیه نین رده سی          ایرانین رده سی
مساحت                                                      36                                      17
جمعیت                                                       18                                      17
تولید علم                                                    18                                      22
امید په زندگی                                            111                                    136             
تولید گندم                                                   11                                      13
تعداد گردشگر                                              6
بازار مصرف                                                 16                                     26
درصد رشد تولید ناخالص داخلی                   18                                     152
طول جاده ها                                              13                                       29
تعداد موپایل مصرفی                                  16                                       20
ایستگاه پخش تلویزیونی                              6                                        67
نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد    31                                     107
تعداد هاست های اینترنت                          25                                        120
سرمایه گذاری خارجیها                              26                                          74
ذخایرگاز طبیعی                                        85                                           2
ذخایر نفت                                                54                                           3
سرمایه گذاری در خارج                             45                                           65
مصرف کالری مردم                                   15                                         54
مساحت جنگل                                         28                                           48
درصدمصرف مخدرات                                 114                                          1  
درصدزندانیان په جمعیت                            79                                           53      بؤلوم | سئرالاما (آمارلار) یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

[ 1 ]