آذربایجان ساراب قیصرق
قیصره + مئهریبان+ساراب+آذربایجان+تورک+ترک+قیصرق+قیصریه+Qeysere+Qeysereq+sarab+Türk+turk+Azerbaycaqn+Azerbayjjan+Qeyseriye

احکام ختودت (همبستر شدن با محارم )در کتب دینی پهلوی

جمعه 8 خرداد 1394

+0 به یه ن
http:=احکام ختودت (همبستر شدن با محارم ) در کتب دینی پهلوی بطور مشروح و مفصل آمده است:

این سنت برای حفظ اصالت خون ونژاد بیشتر در بین طبقه اشراف مرسوم بوده است. چون اشراف نژاد اهورایی برای خود قائل بودند و رعایا را از نژاد پست و اهریمنی میدانستند. همه مواهب زندگی از آن ایشان بود.
در سراسر دوران بلند تاریخی با توجه به انگیزه حفظ طهارت خون و اصالت نژاد و نسل و انتقال قدرت و ثروت در خانواده و خاندان و قبیله ، اشرافیت و حاکمیت سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران باستان سنت ختودت به جای آورده میشد.
درگزارش کتزیایس آمده است که در میان پارس ها رسم براین بود که پسر یا دختر و یا داماد قانونا به پادشاهی میرسید. از اینرو شاهان غالبا با خواهران خود ختودت میکردند (همبستر میشدند) ن.ک : دیاکونوف 7/390

کوروش با دخترآستیاگ آخرین پادشاه ماد ختودت کرد. کمبوجیه با خواهرش آتوسا ختودت کرد .
ویل دورانت در تاریخ تمدن ج 1 ص 433 درباره ازدواج با خواهر مادر با پسر و دختر با پدر گفته دربین پارسیان که کورش بانی اون بوده.
داریوش دوم با دو دخترش آتوسا و آمسترتیدا ختودت کرد. ن.ک : دیاکونوف 7/ 611 و 430
اردشیر دوم با دختر خویش و اردشیر سوم با مادرش ختودت به جای آورد. ن.ک : وندیداد 2 /972
در دوره اشکان این سنت ارایی معمول بوده و داستان ویس و رامین نشان ختودت میان برادر و خواهر دارد. وندیداد 2/977
در دوره ساسانی شاهپور اول با دخترش اذرناهید ختودت کرد و بهرام با دخترش ختودت نمود. دختر شاهپور اول با برادرش نرسی ینت ختودت بجای آورد . ن.ک : همان
مهران گنشسب از مقامات برجسته دربار هرمزد چهارم ساسانی با خواهر ختودت نمود. ن.ک همان : 2 /980
قباد ساسانی با دختر یا خواهرش سامبیکه و خواهرزاده اش ختودت نمود. همان 2/ 982
گویا این سنت در برخی از دوران های تاریخی دچار افول شده بود. موبد کریتر برجسته ترین موبد دوران تاریخی در منشور جاویدان خود مینویسد:
«بسیاری پیوند هم خون برقرار کردم و بسیاری که بی ایمان بودند به آن ایمانامدند...» ن.ک : همان 2/923 و کتیبه او
پنجاه سال پس از کریتر، آذرپاد مهر اسپند که در احیای آیین و فرهنگ باستان و میراث دینی دوران تاریخی سرامد همه موبدان تاریخ باستان است بفرمود: « زن از پیوند خویش کنید که پیوندتان دورتر نرود، چه تباهی وآشوب و زیانی از این بیشتر و بزرگتر که دختر خویش بدهند و پسر خویش را دختر کسان به زنی خواهند تا دوده تباه شود » وندیداد2/931
آمده است که : « نرسی بزرمهر این سه واژه را گفته است: که کرفۀ خویدودس (=ختودت) گناه مرگ ارزان را نابود کند ... و نیز شایسته است مرد را که زن خویش را از خود آبستن یابد (یعنی براساس سنت ختودت عمل کند)» شایست ناشایست 101/ 42
در کتاب گفته شده که : «خشم به پیش اهریمن دوید و گفت که من در گیتی نروم چه هرمز خدای در گیتی سه چیز است که من در برابر آنها هیچ نتوانم کرد. اهریمن که در گاهنبار برس ، اگر از ایشان یکی از دیری بدزدید ، گاهنبار شکسته شد و کار به کام  تو باشد.
در میزد برس اگر از ایشان یکی سخن بگوید، میزد شکسته شد، و کار به کام تو باشد. خویدودس (ختودت) را رها کن چه من چاره آن ندانم. چه هرکس زن را چهار بار به نزدیک شد، از خویش هرمزد و امشاسپندان جدا شد» شایست ناشایست 1 /18/234 و233 + راویت پهلوی 4/ 8 / 9 -1.
موبدان موبد «ویراف » پارسای بزرگساسانی به معراج شتافت و برزخ و دوزخ را بدید و با هفت خواهر خویش ختودت نمود :
« ویراف را هفت خواهر بود و هر هفت خواهر، ویراف را چون زن بودند ... چه ما هفت خواهریم و این یک برادر، و هر هفت خواهر این برادر را چون زن هستیم » اراداویراف نامه 24 / 2/ 1 و3.
سنت ختودت در منابع مذهبی پس از باستان نیز آمده و از فضیلت و ثواب بسار و آثار و برکات شمرده شده است. پیداست که این سنت تا روزگار صفوی جاری بوده است و در این موضوع پرسش و پاسخ های بسیاری میان روحانیون مزدیسنا در ایران و هند صورت گرفته است و گفته شده حال که امکان اجرای سنت ختودت به گونه شایسته نیست بهتر است که ختودت میان نزدیکان باشد. 
درباره این پرسشها و پاسخ ها رجوع کنید به کتاب شارستان : 205و 206 الی 220بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در جستجوی زبان معیار؟!

جمعه 8 خرداد 1394

+0 به یه ن


بؤلوم : جمعه 8 خرداد 13940 باخیش

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در جستجوی زبان معیار؟!

یازار :

 +0 به یه ن
مردم اذربایجان به قولهای دولت یازدهم وشخص روحانی اعتماد کردند وبه وی رای دادند اما متاسفانه ایشان به قولهایشان عمل نکردند وسعی درتوجیه کارهای انجام داده ونداده خود کردند و باز متاسفانه مردم اذربایجان را دلسردکردنداگرنگویم به مردم فهیم اذربایجان دوباره دهن کجی کردند.

بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در جستجوی زبان معیار؟!

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی: تاسیس فرهنگستان زبان ترکی به علت وجود زبان فارسی امکان‌پذیر نمی باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی گفت: بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان برای کار سیاسی و زبان ترکی والاغیر یا برعکس آن، ایجاد نشده است، هدف انسجام ملی است و جدایی‌طلبان در این بنیاد جایی ندارند.
علی‌اکبر صفی‌پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاسیس بنیاد فرهنگ و هنر یکی از مطالبات اصلی مردم آذربایجان بود  (مردم اذربایجان بنیاد  فرهنگ وهنر اذربایجان نمی خواستند فرهنگستان زبان ترکی می خواستند تحریف خواسته مردم دهن کجی به مردم شریف ترک واذربایجان است )اظهار داشت: در تمامی کشورها تنها یک فرهنگستان زبان وجود دارد که به عنوان فرهنگستان زبان ملی شناخته می‌شود(در کدام کشور یک فرهنگستان وجود دارد وقید شده یک فرهنگستان باید تنها باشد جناب مسئول لطفا اسم ان کشورها رانام ببرید در افغانستان دوفرهنگستان وجود دارد پشتو ودری در عراق دوفرهنگستان وجود دارد کردی وعربی درضمن کجای قانون اساسی نوشته است فارسی زبان ملی است شما چگونه مسئولی هستید که هنوز از قانون اساسی خبر ندارید)، لذا تاسیس فرهنگستان زبان ترکی به علت وجود زبان فارسی امکان‌پذیر نبود.
وی با اشاره به اهداف وسیع بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان، افزود: هدف این موسسه فقط ایجاد لغات جدید نیست و در کنار آن حفظ زبان فعلی و حفاظت از هویت اصیل آذربایجانی(به کاربردن کلمات اختراعی فرهنگستان زبان فارسی در ترکی تحریف ترکی به اذری با ظاهر اکادمیک) در دستور کار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابراز کرد: این بنیاد به منظور رشد و تعالی جامعه، تقویت هویت اسلامی، نقش ادبیات محلی در انسجام ملی تاسیس شده است. این بنیاد مختص آذربایجان‌شرقی نیست و متعلق به عموم مردم است که به صورت غیرانتفاعی (یعنی وابسته به دولت نیست)اداره شده و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.
دبیر بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان با تاکید بر اینکه نباید هیچ زبانی را از دیگری برتر دانست، اضافه کرد: تدوین معیار زبان وظیفه‌ی اصلی ما است، قطعا دانش‌نامه‌ای خواهد بود که زبان معیار را تعیین کند، اگر این بنیاد در حوزه‌ی زبان و فرهنگ دانش‌نامه‌ای ارائه ندهد فلسفه‌ی وجود آن بی‌معنی خواهد بود.
وی یادآور شد: ما کتاب ترکی چاپ می‌کنیم و این کتاب‌ها در کتابخانه‌های خودمان وجود ندارند، لذا لازم است ما در جهت احیای زیرساخت‌های آموزش زبان مادری کار کنیم.
وی تاکید کرد: بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان برای کار سیاسی و زبان ترکی والاغیر یا برعکس آن، ایجاد نشده است، هدف انسجام ملی است و جدایی‌طلبان در این بنیاد جایی ندارند(با انکارترکی بودن زبان مردم واذری نامیدن ان). هر انسان شریفی که دلسوز آذربایجان است می‌تواند در این بنیاد نظرات خود را بیان کند.
علی‌اکبر صفی‌پور با بیان اینکه نوع زبان در اساس‌نامه قید نشده است، گفت: فرهنگ و هنر تزریقی نیست و در اصالت هر قومیتی است، اینکه زبان ترکی باشد یا آذری مهم نیست(دهن کجی به مردم اذربایجان تا کی ما از شما فرهنگستان زبان ترکی خواستیم شما می گئید ترکی یا اذری مهم نیست)، حفظ زبان فعلی برای ما اهمیت دارد.
وی افزود: این بنیاد به مرور زمان به تمامی ابهات پاسخی آکادمیک ارائه خواهد داد، تنها با پژوهش و مطالعه می‌توان به بسیاری از شبهات پاسخ داد.بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

اهل کجایی؟

جمعه 28 فروردین 1394

+0 به یه ن

اهل کجایی؟

وئبلاگچی : خــــزراوغلی

 +1 به یه ن
وقتی میری محله های کم فرهنگ تهران از یکی می پرسی اصلیتت کجاییه، با لهجه تهرانی کتابی بهت میگه جد و آبادش تهرانیه و فارس در صورتیکه کمی دقت کنی لهجه شهرستانیش رو متوجه می شی.
نه اینکه این مسئله فقط بسته به محله ها باشه و یا قشر کم درآمد و یا پر درآمد جامعه، نه!
این مسئله بستگی به شعور و فرهنگ و کلاس حقیقی فرد و شخصیت اون آدم داره.
هستن کسایی که در هر صورت سعی میکنن در هر کجا اول طرف مقابل رو بشناس بعد باهاش تورکی حرف بزنن و خودمونی بشن بدون چشم داشتی. ولی هستن بعضیها اینقدر بی شخصیت که حالت عادی حتی با فامیلهای خودشون بزور هم که شده فارسی حرف میزنن خیلی جاها که اصلا انکار میکنن اصالتی شهرستانی و تورک دارن، ولی وقتی میرسن به یک مغازه‌ای که فروشنده‌اش تورکه، فوری باهاش به تورکی شکسته و پر از کلمات فارسی و فرانسوی و انگلسی و عربی حرف میزنن و همشهری همشهری میگن و بزور میخوان ازش تخفیف بگیرن.
این آدمای فرصت طلب خودخواه منفعت طلب خودبین از خودراضی وقتی پاشون به شهرستان تورک زبان میرسه با همین سیاست کمترین منفعت رو به شهرستانی میرسونن.
ولی در عوض آدمهای باشخصیتی هم هستند که با تمام مشکلات مالی خودشون ولی درک و شعور انسانیشون اونها را وادار میکنه یک منفعتی هر چند ناچیز هم که باشه به همشهریشون برسونن.
آدمهایی هستند وقتی پاشون از مرز وطنشون که میگذره همه معرفتهارو از یاد میبرن و میشن کاتولیکتر از پاپ و نه تنها انکار هویتشون میکنن بلکه ضد اونهم قدم برمیدارن. مثالش همون جناب فلسفه خوانده سید جواد طباطبایی میباشد. درست است که زادگاهشون رو انکار نمیکنن ولی توی تمام حرفهاشون نهایت شعورشون رو برملا میکنن.
در عوض انسانهای والایی هستند که با تمام مشغله‌های کاری و فکری و مالی خودشون نه تنها فراموش نمیکنن از کجا آمده اند بلکه نهایت تلاششون هم اینه که باعث سر بلندی هم ولایتیشون بشن. دستشونو میگیرن و کمکشون میکنن.
نمونه والای اینگونه افراد با شعور مانند خدا بیامرز پرفسور حمید نطقی و یا مرحوم دکتر جواد هیئت و همینطور استاد بزرگوار دکتر صدیق میباشند.
یادش بخیر افرادی مانند صمد بهرنگی که با تلاششون میخواستن افراد روستایی و شهرستانی به خودشون و به وطنشون و هویتشون مباهات کنن.
افرادی که بدون وابستگی به غیر و یا ارگانی و سازمانی تلاش میکنن تا فرهنگشون رو متعالی کنن. درود بر چنان بزرگانی.
نمونه دیگر از دانشمندان نسل جدید رو مثال میآورم :
                     برنده جایزه بین المللی در رابطه با علوم نانو تکنولوژی.
متن زیر را از وئبلاگ "زبان و ادبیات تورکان خراسان" با مدیریت استاد گرانقدر اسماعیل سالاریان آورده ام:
                بانوی تورک و آزربایجانی برنده جایزه یونسکو در علوم نانو شد


دکتر سودابه داوران که موفق به کسب مدال " کمک به علوم و فناوری نانو" از مدیر یونسکو شده است،در مقر یونسکو به زبان تورکی سخنرانی کرد.

‌دکتر سودابه داوران ، در مقر یونسکو ضمن دریافت مدال "کمک به علم و فناوری نانو"،  به زبان تورکی سخنرانی کرده و موفقیت خود را به هموطنانش تبریک گفته است.

دکتر سودابه داوران، استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی تبریز است و با کسب مدال "کمک به علوم و فناوری نانو" از مدیرکل یونسکو افتخاری جدید برای آزربایجانی ها به دست آورده است.

این مدال 21 فروردین ماه طی مراسمی در مقر یونسکو در پاریس به دکتر داوران و یک محقق خارجی اعطا شد.

دکتر داوران، مدیر دپارتمان نانوفناوری پزشکی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و استاد بیومواد دارویی و نانوتکنولوژی دارویی این دانشگاه است.

وی تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در رشته های شیمی آلی و پلیمر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گذرانده است.

این مدال به ابتکار کمیسیون بین المللی مسوول در توسعه دانشنامه سیستم های پشتیبانی از حیات (EOLSS) در حوزه علوم و فناوری نانو با پشتیبانی هیاتی دائمی از فدراسیون روسیه به منظور قدردانی از محققانی که کمک های قابل توجهی به توسعه علوم و فناوری نانو داشته اند، اعطا می شود.  

دیگر افتخارات دکتر داوران : 

دکتر سودابه داوران عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیر گروه نانو فناوری پزشکی این دانشکده است که پیش از این در بخش تحقیق و پژوهش نانوفناروی پزشکی در ایران و عرصه های علمی جهانی جوایز مختلفی را دریافت کرده است .

این محقق ترک ایرانی از قاره پهناور آسیا تنها نماینده ای بود که موفق شد این جایزه را از یونسکو دریافت کند. وی تاکنون پانزده ثبت اختراع در سیستم های دارورسانی نوین دارد .

کسب رتبه اول در نهمین جشواره علوم پزشکی رازی در علوم پایه دارویی در سال 1382، سه بار انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انتخاب به عنوان زن نمونه نخبه سال 1386از طرف نهاد ریاست جمهوری، انتخاب به عنوان 100 دانشمند نمونه سال 2008توسط دانشگاه کمبریج، انتخاب به عنوان افراد باهوش قرن 21 توسط مرکز بین المللی بیو گرافی، چهارده ثبت اختراع در سیستم های دارورسانی نوین، مجری طرح برتر دانشگاهی سال86 وپژوهشگر نمونه استان آذربایجان شرقی در سال 1387 از دیگر افتخارات دکتر داوران است.
بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

فآذری یوخ . دیلیمیز تورکی (آذربایجان تورکجه ) سی دیر

سه شنبه 25 فروردین 1394

+0 به یه ن

ایر آذربایجاندا بیر نئچه تات کندی واردیر و اونا گؤره آذربایجانین دیلین فآذری دئیرسیز اوندا نئچه مین تورک کندلرین هر بیر یاندا اولماغی گؤرسدیر کی هر یئر بیزیم تورکو دیلیمیز و میللتیمیز و توپراغیمیز دیر (ایرانین باشا باشی اصفهان  شیراز تهران مشهد کرمان و.....) 

بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

«ترکی خالص» و «فاذری کوچه‌ و بازاری»، این کجا و آن کجا؟!

سه شنبه 25 فروردین 1394

+0 به یه ن

«ترکی خالص» و «فاذری کوچه‌ و بازاری»، این کجا و آن کجا؟!

یازار :

 1 به یه ن
(ترکشناسی2)


425357_203903466376344_2135813050_n
دورنانیوز-  مجریانی که در شبکه های استانی، به زبانی تکلم مینمایند که کوچک ترین شباهت را با زبان معیار مردم آذربایجان دارد، در برنامه های شبکه سحر، ماهرانه و استادانه و بر اساس قواعد و اصول زبان ترکی سخن گفته و تحسین هر بیننده ای را بر می انگیزند که از قضی یکی از همین مجریان توانا از شبکه استانی آذربایجان غربی میباشد که در اکثر برنامه های آن شاهد اجرای وی بوده و هستیم و تکلم زیبای وی به زبان ترکی در برنامه شبکه سحر دقت و توجه خبرنگار دورنانیوز را جلب نمود، اما به قول معروف، ترکی که وی در شبکه سحر صحبت میکند کجا و زبان ترکی مانندی که در شبکه استانی صحبت میکند کجا؟!

به گزارش دورنانیوز، موضوع عدم تکلم صحیح به زبان ترکی توسط مجریان شبکه‌های محلی استان‌های آذربایجانی ایران، مورد انتقاد بسیاری از مخاطبین، کارشناسان، زبان‌شناسان و هم‌چنین فعالین فرهنگی میباشد، چرا که در اکثر برنامه‌هایی که ظاهرا در راستای پاسداشت و ترویج فرهنگ و زبان آذربایجانی در شبکه های تلویزیونی نظیر آذربایجان، سهند، سبلان و اشراق تهیه و پخش میشوند، مجریان و میهمانان حاضر، با ترکیب دو زبان ترکی و فارسی و ابداع زبان جدیدی که این روزها به «فاذری» شهره یافته، بدون رعایت اصول و قواعد زبان ترکی و غافل از گنجیه واژگان غنی و وسیع این زبان قدرتمند و کهن که هم اکنون نیز در بین مردم آذربایجان رایج بوده و به وفور مورد استفاده قرار میگیرند، تنها به استفاده دست و پا شکسته از افعال ترکی در پایان جملات اکتفا نموده و مابقی سخنان خود را به طرز فاجعه آمیزی به فارسی ادا میکنند و حتی به خود زحمت استفاده از معادل ترکی اعداد و بسیاری از اصطلاحات رایج را نیز نمیدهند.
این موضوع باعث شده است تا بسیاری از فعالین عرصه زبان و ادبیات آذربایجان، برنامه های به اصطلاح ترکی (شما بخوانید آذری) شبکه های استانی را مهم ترین عامل در تغییر زبان گفتاری مردم از ترکی معیار به فاذری معرفی و نقش آن در نفوذ هرچه بیشتر فارسی در ترکی آذربایجانی و در نتیجه حرکت تدریجی آن به سوی انزوا و نابودی را پررنگ تلقی نمایند. به تعبیر این فعالین و حتی اکثر مخاطبین، شبکه های استانی ترک زبان ایران که وظیفه و رسالت اصلی آنان حفظ، صیانت و ترویج زبان و فرهنگ بومی آذربایجانی میباشد، نه تنها گامی در این راستا برنمیدارند، بلکه با سیاست های ناصحیح و غیر حرفه‌ای خود، لطمه و صدمه ای بزرگ بر پیکره زبان ترکی در ایران عزیزمان وارد میسازند.

اما سوالی که در این جا مطرح شده و ذهن بسیاری را به خود مشغول می سازد این است که دلیل اصلی عدم ادای صحیح زبان ترکی توسط مجریان شبکه های استانی چیست؟ آیا آنان واقعا در تکلم صحیح به زبان مادری خود ناتوان هستند و یا سیاست هایی در پشت پرده آنان را وادار به تخریب زبان ترکی از طریق تکلم نادرست و در حد افتضاح به زبان ترکی میکند؟

شاید در وهله نخست چنین به نظر برسد که این مجریان نیز مشابه با سایر مردم آذربایجان به سبب عدم تحصیل به زبان مادری و یا آموزش اصولی و آکادمیک زبان ترکی در مدارس و دانشگاه ها و عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی کشور، آنطور که باید به زبان مادری خود مسلط نبوده و نتوانند به ترکی اصیل تکلم نمایند که تا حد زیادی این فرضیه مورد قبول است.

اما جالب است بدانید نه اکثریت این مجریان بلکه تعداد قابل توجهی از آنان، قادر میباشند تا با زیبایی و مهارت تمام به ترکی سخن گفته و به طرز ماهرانه ای در برنامه های زنده تلویزیونی آن را ادا نمایند. شاهد این ادعا نیز برنامه های شبکه سحر ترکی (یا به تعبیری آذری) میباشند. برنامه هایی که با استفاده از همین مجریان شبکه های استانی ولی اینبار نه برای ترک های ایرانی بلکه برای آنسوی مرزها تهیه و پخش میشوند و همین مجریانی که در شبکه های استانی هم چون آذربایجان غربی، ترکی را با فارسی اشتباه گرفته و به زبانی تکلم مینمایند که کوچک ترین شباهت را با زبان معیار مردم آذربایجان دارد، در برنامه های شبکه سحر، ماهرانه و استادانه و بر اساس استانداردها و قواعد و اصول زبان ترکی سخن گفته و تحسین هر بیننده ای را بر می انگیزند که از قضی یکی از همین مجریان توانا از شبکه استانی آذربایجان غربی میباشد که در اکثر برنامه های این شبکه شاهد اجرای وی بوده و هستیم و تکلم زیبای وی به زبان ترکی در برنامه «حایات آیناسی» شبکه سحر دقت و توجه خبرنگار دورنانیوز را جلب نمود، اما به قول معروف، ترکی که وی در شبکه سحر و برای آذربایجانی های آن سوی مرزها، صحبت میکند کجا و زبان ترکی مانندی که در شبکه استانی و برای آذربایجانی های ایران صحبت میکند کجا؟! البته این انتقاد تنها به این مجری باتجربه شبکه استانی وارد نبوده و در اینجا منظور تمامی مجریان این شبکه میباشد، و هدف از مطرح ساختن این موضوع نیز به هیچ وجه زیر سوال بردن توانمندی های این عزیزان نیست.

sahartv

خالی از لطف نخواهد بود اگر با یک فلش بک به نشست خبری مدیر کل سازمان صدا و سیمای آذربایجان غربی با اصحاب رسانه استان، ادعای وی در رابطه با زبان ترکی مورد استفاده در برنامه های شبکه استانی را بار دیگر یادآوری نمائیم. چرا که مسعود مجرد در پاسخ به انتقاد خبرنگار دورنانیوز در رابطه با تخریب زبان ترکی توسط مجریان این شبکه گفت : «رویکرد صدا و سیمای استان استفاده از زبان کوچه و بازاری در شبکه استانی است.» (اینجا) 

شاید تمامی ماجرا در همین ادعای آقای مجرد خلاصه شود و دیگر لازم نباشد که به دنبال مقصری بگردیم. قضیه خیلی ساده بوده و دیگر نیازی به تحقیق و تقحص نیست. برای آنسوی مرزها «ترکی خالص» و برای ما «فاذری کوچه و بازاری».

بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

جشن زبان مادری فقط و فقط برای آزربایجانی ها ممـــــــــــــنوع میباشد

یکشنبه 16 فروردین 1394

+0 به یه ن

جشن زبان مادری فقط و فقط برای آزربایجانی ها ممـــــــــــــنوع میباشد

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli) (قیزیل آذربایجان)

 +6 به‌یه‌ن(Bəyən)مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در بانه و برخی از شهرهای با اکثریت کرد نشین در حالی برگزار شد که آقای علیرضا فرشی صرفا به خاطر ایجاد کمپین برای برگزاری روز زبان مادری دستگیر شده است و این مراسم در آزربایجان جنوبی به دلیل فشارهای اجازه ی برگزاری نیافت.

همانطور که می دانیم روشنفکران و مقامات ایرانی اکراد را همیشه با نام "کرد" نامیده اند و آنان را بخشی از فرهنگ ایران به معنای آنکه به لحاظ قومی و زبانی همریشه هستند به حساب آورده اند. آنان کردها را نه کرد زبان که کرد می نامند و این به معنای رسمیت هویت کرد در ایران است.

در مقابل ترکها در ایران هماره به عباراتی چون "متجاوز ، وحشی ، غارتگر و انیرانی به معنای غیر ایرانی" نامیده شده اند دلیل این امر نیز آنست که زبان ترکی و هیچ کدام از زبانهایی که ایرانی نامیده می شوند با یکدیگر همریشه نیستند. و باید پرسید که آیا برای شهروند ایران بودن باید از نژاد خاصی بود؟ مگر انسان گاو است که نژاد او برای کسب حقوقش مهم باشد؟

روشنفکران و نژادپرستان ایرانی برای هویت زدایی از ملت ترک در ایران تاریخی جعلی برای ترکها دست و پا کردند آنان ملت ترک را "آذری" نامیدند به این معنا که ما ترکها در ایران در ابتدا به زبانی شبیه فارسی و کردی صحبت می کرده ایم و در اثر آنچه که "تجاوز ترک ها به ایران" می نامند رفته رفته دچار تغییر زبان شده ایم و اکنون نیز ترک نیستیم بلکه ترک زبان هستیم.

این بدان معناست که اولین مشکل ما ترکها در ایران عدم رسمیت هویت ترک است و مساله ی زبان که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد در وهله ی دوم به صورت یک ستم ملی بر ترکها در ایران وارد می شود.

در حالی که این نوع از نگرش به تاریخ در ورای واقعی بودن یا نبودن این اراجیف، کلا نژادپرستانه می باشد اولا به دلیل آنکه این یاوه گویی ها پیش از بررسی های ژنتیک در ایران به زبان رانده شده است تا ببینیم که واقعا به لحاظ نژادی ترکها در ایران با ایرانیان ریشه ی مشترک دارند یا نه پس این ادعا ها دست کم در گذشته یک وجه سیاسی داشته است نه علمی. دوم آنکه زبان هویت قومی فرد را مشخص می کند و کسی که زبان مادری اش ترکی است خود او نیز ترک هست.

مطلب دیگر در این مورد توهین شنیعی است که در هنگام "آذری و نه ترک" خطاب کردن به ما به صوریت موزیانه وجود دارد. در این مورد باید گفت ترکها حتی اگر از روی تاریخ نوشته شده ی این نژادپرستها سخن بگوییم با یک برنامه ی فرهنگی به صورت "سپاه دانش" به ایران در آن عصر نمی توانسته اند آمده باشند و در قرن 20 این نژادپرستان با همه ی امکانات آموزشی و چاپ و نشر و تعلیم و نظامی نتوانسته اند ظرف یک قرن زبان ما ترکها در ایران را به فارسی تغییر دهند چگونه این تغییر در به قول آنها عرض یک قرن در سده ها پیش رخ داده است.

چهارم آنکه این ترکهایی که به قول آنها به ایرانیتشان تجاوز کرده اند در این سرزمینها ماندگار شده اند و بی شک آنان پدران ما هستند و ما نیز از عقبه ی آنان هستیم و الا ادامه ی نسل این همه قشون و عشیره و پادشاه ترک چه شده است؟ اگر آذری هایی هم در ایران زندگی می کرده اند تعداد ترکها بی شک آنقدر زیاد بوده است که این آذری ها در میان ما ترکها آسیمیله شده اند و اکنون ترکها در ایران دست که از یک قوم غالب ترک و مغلوب آذری هستند. از این رو باز اثبات می شود که ما ترک هستیم.

پنجم آنکه چیزی به نام آذری اگر هم وجود می داشت نشانی از آنان تا به امروز در تاریخ یافته می شد چگونه است که ترکهایی که دست کم 1000 سال بر ایران حکومت کرده اند انکار می شوند ولی آذری هایی که وجود خارجی ندارند یا دست کم سندی از وجود آنها در گذشته به دستمان نرسیده است "یک حقیقت محض محسوب می شود؟" ولی ترکهایی که به اذعان همه ی مورخین بویژه فارس زبانها یک هزاره در منطقه سلطه داشته اند به عنوان یک متجاوز و خارجی محسوب می شوند؟!

ششم آنکه چگونه است که بعد از 1000 سال این ترکها در منطقه و ایران بومی محسوب نمی شوند؟ مگر برای بومی شدن در یک سرزمین چند سال لازم است؟ آیا خود این ایرانیان که در اصل هندو هستند مگر بومی این سرزمین اند؟ چرا ادعا نمی شود که این ایرانی ها خودشان قبلا ایلامی و سومری و جیرفتی زبان بوده اند و بعدها با هجوم قومی وحشی!(با ادبیات خودشان) از هندوستان زبانشان تغییر یافته است؟

هفتم آنکه بررسی های نژادی هیچ رابطه ای بین همین ایرانی ها با اروپاییان آریایی را نشان نمی دهد اما نشان داده است که همین ایرانی ها از نژاد هندی و مخلوطی از عرب و هندی و مغول و ترک هستند پس خود این فارس ها نیز تا قسمتی بر اثر به قول خودشان تجاوز ترک و عرب ، خودشان نیز دیگر ترک و عرب شده اند.

به عبارتی دیگر این اراجیف نژادپرستان ایرانی نه تنها سندیت که توجیه علمی و حتی منطقی نیز ندارند و حتی اگر داشته باشد نیز ربطی ندارد که هویت یک ملت در بند و زبانشان انکار شود. زبان مادری ما هر چه که هست آموزش به آن بخشی از حقوق اولیه ی بشر است.

حال با برگزاری این مراسم روز جهانی زبان مادری در میان کردها و ممنوعیت آن برای ترکهایی که دست کم جمعیتشان ده برابر اکراد است نشان از عمق فاجعه ی ملی برای ترکها و ستم ناروا در حق آنان دارد. زیرا مقامات و روشنفکران ایرانی هنوز ما ترکها را خارجی می دانند و آیا کشوری که اکثریت جمعیت آن خارجی است می تواند وحدت ملی داشته باشد؟
لازم به ذکر است که این رویکرد نژادپرستانه به ایرانیان داخل ایران و آنانی که در ساختار قدرت حظور دارند ختم نمی شود و اپوزیسیون ایران حتی نژادپرست تر می باشد. از این رو امیدی برای اصلاح ایران نیست و اگر همین دولتمردان بروند اپوزیسیونی به قدرت می آیند که خودشان در نژادپرستی و ترک ستیزی روی این رژیم را سفید کرده اند به عنوان مثال کارمندان همین بی بی سی فارسی صدها بار برای هویت کرد و فارس برنامه های ملی گرایانه تهیه کرده اند و در مورد ترکها نوشته های ترکستیز! اکنون نیز صفحه ی رسمی فیس بوک بی بی سی فارسی تصاویر و اخبار روز زبان مادری در بانه را در حالی منتشر می کند که در مورد دستگیری فعالین ترک برای عدم بزرگداشت این روز سکوت محض کرده و خفه خون گرفته است.بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

اندر احوال تاریخ هخامنشیان

یکشنبه 16 فروردین 1394

+0 به یه ن
بؤلوم : شنبه 15 فروردین 13942 باخیش

اندر احوال تاریخ هخامنشیان (ترکشناسی2)

یازار :

 +2 به یه ن
   

منبع:خراسان تورکلری(بیجن یورد)

http://www.cloob.com/bijan_urd/1
1-در تصویر بالا سمت راست که فلاندن رسم کرده است.7 کتیبه داریم.
2- در تصویر سمت چپ بالا که راولینسون رسم کرده است 18 کتیبه داریم.بعبارتی 11 کتیبه در هنگامی که راولینسون رسم می کرد به کتیبه های مزبور اضافه کرده اند.
3-چرا جاعلین اینقدر آبروی علمی خود را زیر پا گذاشته و علنا به جعل پرداخته اند؟
جواب:چاره ای ندارند چون تنها راهی که می شد تاریخ جعل کرد همان نوشتن کتیبه جعلی است.
الف-از کجا می دانید کوروش یا داریوش عیلامی یا بابلی یا ترک و لر و... نبوده یک پارس بوده؟هیچ کس نمی داند.ولی باستانشناسان شیاد در کتیبه نوشته اند منم داریوش پارس که 7 جد من پارس بودند.به راحتی داریوش را پارس کردند.ولی الان شاهان قاجار بودند.در کتیبه نوشته بودند منم داریوش ترک که 7 جد من ترک بودند.الان همه جهان داریوش را ترک می شناختند.
ب- از کجا می دانندداریوش آریای است؟خیلی ساده است باز هم نوشته اند: منم داریوش که آریایی هستم.و مردم دنیا الان می گویند داریوش آریایی است.ولی الان در کشور عرب بود صد در صد نوشته بودند.من الداریوش پسر عموی الکوروش فرزند الویشتاسب هستم. و الان مردم دنیا داریوش را عرب می دانستند.
ج- از کجا می دانند حکومت هخامنشیان از هند تا مصر بوده است؟خیلی ساده است با کتیبه کندن جعلی هر کار ناممکنی ممکن می شود.داریوش نوشته من الجاسم را از مصر گرفتم به کونش سرنیزه فرو کردم.حالا با یک سطر جعل مصر تحت حاکمیت هخامنشیان شد.اگر می خواهید هر جای دنیا را به هخامنشیان ببخشید خیلی ساده است یک کتیبه چند کلمه ای بکنید.مثلا می خواهید بگویید ترکیه مال هخامنشیان است.فورا بنویسید منم داریوش آتا ترک را گرفتم گوش و بینیش را بریدم و در کونش نیزه فرو کردم..با این چند سطر ترکیه تحت حکومت هخامنشیان شد.الان که می گوییم عیلام بابل سکایان و... تحت حاکمیت هخامنشیان بودند دقیقا آنطور اراجیف نوشته اند و بعد ادعا کردند بابل و عیلام و... مال هخامنشیان است.آقا بخدا تاریخ ایران اینقدر آبکی و الکی است.
د-ابوریحان کوروش و داریوش را شاه ایران نمی داند.با جعل کتیبه ابوریحان هیچ غلطی نمی تواند بکند.فقط با چند کلمه کار حل می شود. منم داریوش، شاه ایران، 8 جد من شاه ایران بود.با این چند کلمه داریوش شاه ایران شد.اگر می خواستند بگویند داریوش شاه چین است .خیلی ساده بود. می نوشتند منم داریوش شاه چین که 8 جد من در چین شاه بودند.
بلی عزیزان تاریخ سازی دست غربیان عین آب خوردن است.ولی احمق کسی است که این حرفها را باور کند.
از کوروش پرستان می خواهم به سوالم جواب دهند:
اگر این کتیبه ها را حذف کنیم شما چگونه اثبات می کنید هخامنشیان فارس بودند؟من می گویم لر بودند.
چگونه اثبات می کنید هخامنشیان آریایی بودند؟من می گویم سامی نژاد بودند.
چگونه اثبات می کنید هخامنشیان از هند تا مصر حکومت می کردند؟من می گویم فقط در انشان حکومت می کردند.
چگونه اثبات می کنید تخت جمشید مال هخامنشیان است؟من می گویم مال اسکندر مقدونی است؟
تمام تاریخ هخامنشیان وابسته به این کتیبه ها است و شما شاهد هستید که در مدت کم 11 کتیبه به به بیستون اضافه شده است.و الان انقلاب نشده بود کل کوه بیستون را کتیبه کرده بودند و هزاران زهرمار و درد بی درمان را به خورد این ملت بدبخت می دادند.
لذا تاریخ هخامنشیان کلا وابسته این کتیبه ها است و این کتیبه ها جعلی و قلابی می باشد لذا تمام تاریخ هخامنشیان به تبع جعلی بودن کتیبه ها جعلی و قلابی می باشد.
از کوروش پرستان استدعا دارم منت بگذارند مرا راهنمایی کنند که چرا اینقدر کتیبه های بیستون زیاد شده است؟با کمال فروتنی میزان محاسببؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

افزایش صادرات غیر‌نفتی راهکار ترکمنستان برای مقابله با بحران مالی جهانی

یکشنبه 16 فروردین 1394

+0 به یه ن
بؤلوم : یکشنبه 16 فروردین 13940 باخیش   (ترکشناسی2)

افزایش صادرات غیر‌نفتی راهکار ترکمنستان برای مقابله با بحران مالی جهانی

یازار :

 +2 به یه ن

File:Flag of Turkmenistan.svg

رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به تاثیر منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی این کشور، خواستار افزایش توان صادراتی غیر نفتی، کاهش هزینه‌های دولتی، تعدیل نیروی مدیریتی و نیز تولیدات کالاهای جایگزین وارداتی این کشور شد.

 «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در جلسه ویژه دولت این کشور که شب گذشته به سرپرستی وی برگزار شد، تاکید کرد: مشکلات اقتصاد جهانی و نابسامانی مالی در برخی از کشورهای خارجی اثرات منفی بر اقتصاد ترکمنستان داشته و مانع رشد این کشور در عرصه‌های مختلف شده که باید برای پیشرفت کشور اقدامات و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور ترکمنستان تصریح کرد: افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه‌های دولتی، تعدیل نیروی مدیریتی، افزایش تولیدات و استفاده از کالاهای داخلی این کشور از جمله تمهیدات و تدابیری هستند که قرار است در چنین شرایطی از اقتصاد ملی کشور پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولتی ترکمنستان گفت: کلیه هزینه‌ها و اعتبارات بودجه دولتی باید بازنگری شده و از هزینه‌های غیر ضروری اجتناب شود و تعداد کارکنان در رده مدیریت برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی که در موارد زیادی بیش از حد مورد نیاز هستند، تعدیل نیرو شوند.

رئیس جمهور ترکمنستان در بخش دیگری از سخنرانی خود افزود: ظرفیت و توانمندی صادراتی ترکمنستان باید افزایش یابد همچنین پروسه ارز آوری کشور تقویت شود و در این زمینه باید برنامه و راهکارهای کارآمد و ثمربخشی را تهیه، تدوین و اجرا کنیم تا از رشد اقتصاد ملی کشورمان پشتیبانی شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان درآمد صادراتی غیر نفتی ترکمنستان یک میلیارد دلار است، تاکید کرد: میزان صادرات غیر نفتی این کشور تا سال 2020 میلادی بالغ بر 5 میلیارد دلار افزایش یابد و ما باید واحدهای صنعتی و تولیدی محلی را توسعه داده و تجهیز کنیم و تاسیسات جدید تولیدی در عرصه‌‏های مختلف را راه‌اندازی کنیم تا کیفیت کالاهای محلی هم سطح کالاهای وارداتی باشند و تولیدات ملی جایگزین کالاهای وارداتی باشند.

رئیس جمهور ترکمنستان افزود: اقتصاد ملی ترکمنستان پایدار و رو به رشد است و رشد تولید ناخالص ملی ترکمنستان بالغ بر 10 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون در ترکمنستان بیش از 2 هزار طرح به ارزش 50 میلیارد دلار در دست اجراست و دولت کلیه برنامه‌های کاری خود که پیشتر تعیین کرده‌ است را یا به صورت موفقیت آمیز اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد.

وی افزود: ترکمنستان از نظر ذخایر انرژی سرشار می‌باشد و قادر است روند توسعه اقتصاد ملی خود را حفظ کند اما اقدامات پیشگیرانه به عنوان تمهیدات لازم و پیشگیری از تاثیرات منفی فرایند و تحولات اقتصادی و مالی جهانی به ترکمنستان صورت می‏‌گیرد، در سال جاری میلادی حقوق کلیه شاغلان دولتی 10 درصد افزایش یافت و از سال آینده میلادی(2016) حقوق در ترکمنستان 10 درصد دیگر افزایش خواهد یافت.

با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از اوائل سال جاری میلادی (2015) در ترکمنستان ارزش منات نسبت به دلار  بیش از 20درصد کاهش یافت و نرخ دلار از 2.85 منات(واحد ارز ملی ترکمنستان) به 3.5 منات، افزایش یافت.

از سوی دیگر از اول سال جاری میلادی (2015 ) در ترکمنستان نرخ یک لیتر بنزین با 95 درصد اکتان، یک منات تعیین شده که نسبت به قیمت یک روز قبل از آن 60 درصد افزایش نشان می‌دهد که به این ترتیب قیمت هر لیتر بنزین در این کشور 30 سنت می‏‌باشد. پیشتر نرخ هر لیتر بنزین با 95 درصد اکتان در ترکمنستان 0.62 منات بود.

صادرات گاز طبیعی به کشورهای ایران، چین و روسیه، صادرات انرژی برق به افغانستان، ایران و ترکیه و نیز نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، منسوجات و محصولات کشاورزی از مهمترین اقلام صادراتی ترکمنستان هستند.
بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

واژه‌های فرانسوی که آنها را فارسی می‌دانیم

سه شنبه 11 فروردین 1394

+0 به یه ن

واژه‌های فرانسوی که آنها را فارسی می‌دانیم

یازار : گولدورن

 +3 نفر به‌یه‌نیب  (قارپوزخند)

3713355 مطالبی که در مورد زبان فارسی نمی دانستید!!

بسیاری از این کلمات هر روزه وارد زبان و ادبیات فارسی می‌شود و مخاطبان به بهانه مدرنیته و با تظاهر به مهارت در تکلم به شیوه غربی و به روز این واژه‌گان را رونق می‌دهند.

بدین‌ترتیب بیشتر افراد و نسل جدید بدون آگاهی از سرچشمه ورود این کلمات ریشه‌های آن را در عرصه زبان و ادبیات فارسی محکم می‌سازند.

پارسیان ؛ واژه‌های زیر که همگی فرانسوی هستند را فارسی می‌دانند

آسانسور ، آلیاژ ، آمپول ، املت ، باسن ، بتون ، بلیت ، بیسکویت ، پاکت ، پالتو ، پریز ، پلاک ، پماد ، پوتین ، پودر ، پوره ، پونز ، پیک نیک ، تابلو ، تراس ، تراخم ، تمبر ، تیراژ ، تور ، تیپ ، خاویار ، دکتر ، دلیجان ، دوجین ، دوش ، دیپلم ، دیکته ، رژ ، رژیم ، رفوزه ، رگل ، رله ، روبان ، زیگزاگ ، ژن ، ساردین ، سالاد ، سانسور ، سرامیک ، سرنگ ، سرویس ، سری ، سزارین ، سلول ، سمینار ، سودا ، سوس ، سوسیس ، سیلو ، سن ، سنا ، سندیکا ، سیفون ، سیمان ، شانس ، شوسه ، شوفاژ ، شیک ، شیمی ، صابون ، فامیل ، فر ، فلاسک ، فلش ، فیله ، فیبر ، فیش ، فیلسوف ، فیوز ، کائوچو ، کابل ، کادر ، کادو ، کارت ، کارتن ، کافه ، کامیون ، کاموا ، کپسول ، کت ، کتلت ، کراوات ، کرست ، کلاس ، کلوب ، کلیشه ، کمپ ، کمپرس ، کمپوت ، کمد ، کمیته ، کنتور ، کنسرو ، کنسول ، کنکور ، کنگره ، کودتا ، کوپن ، کوپه ، کوسن ، گاراژ ، گارد ، گاز ، گارسون ، گریس ، گیشه ، گیومه ، لاستیک ، لامپ ، لیسانس ، لیست ، لیموناد ، مات ، مارش ، ماساژ ، ماسک ، مبل ، مغازه ، موکت ، مامان ، ماتیک ، ماشین ، مانتو ، مایو ، مبل ، متر ، مدال ، مرسی ، موزاییک ، موزه ، مین ، مینیاتور ، نفت ، نمره ، واریس ، وازلین ، وافور ، واگن ، ویترین ، ویرگول ، هاشور ، هال ، هالتر ، هورا و بسیاری از واژه‌های دیگر.
بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    0 باخیش

اردبیل میللت وکیلی منصور حقیقت پور دئدگین یئرینه یئتیریب!!!

جمعه 29 اسفند 1393

+0 به یه ن
+0 به یه ن

یام نیوز سالماس دان آلدیغی خبره گؤره دؤولت بو شهرین شهر شوراسی نین ایشینه دخالت ائدرک اینقلاب ایسلامی مئیدانین آدینی فردوسی یه دؤندریب یئنی دن  (تزه شدن)فردوسی مجسمه سین بو مئیداندا  نصب ائدیب.

کئچن آی سالماس شهری نین شهر شوراسی نین تصمیم ایله بو شهرین فردوسی آدلی مئیدانین آدی اینقلاب مئیدانینا چئوررک بو مئداندا اولان فردوسی مجسمه سی گؤتورولموشدو،شهرین شورا سی نین ایختیاراتیندا اولان بو قانونو ایشه فارس عیرقی چی لری(نژاد پرست لری) اعتراض ائدرک بو دموکراتیک شورانین ایش لرینه دخالت ائدرک اونون آدینی یئنی دن دؤندرمک ایستمیشدیلر بو اعتراض چی لرین باشدا گئدنی مجلیس ین امنیت کمسیونون عضوو اردبیل میللت وکیلی منصور حقیقت پور سرت  ( موحکم)واکنش گؤستررک سالماس جاماعات نین شهر شورای سی نین قانونو ایختیاراتینا باخمایاراق ،بو ایش محکوم ائدرک دئمیشدی بیز مافوق نهاد لرین ال ایله خصوصا غربی آذربایجان اوستانداری نین ال ایله بو مئیدانین آدینی اینقلاب ایسلامی دن فردوسی دؤندره جه ییک،بو میللت وکیللی نین سعی لری ساحه(باره) سینده اوستانداری نین دستور ایله فردوسی مجسمه سی سالماسا دؤندو.
بؤلوم | خبرلر یازار : علی رادمهر (ذکرعلی قلعه گیر)

    1 باخیش

[ 1 ] [ 2 ]